Algemene voorwaarden Insezo B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 augustus 2020 voor het laatst gewijzigd. De Algemene Voorwaarden Insezo B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Art. 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden vormen samen met de bijbehorende NLdigital Voorwaarden (2020), de algemene voorwaarden van Insezo B.V. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze abonnementen, diensten en overeenkomsten tussen u als “klant” en Insezo B.V., statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 65495102 (hierna te noemen “leverancier”).

Art. 2. Aanvulling tenzij afwijking

Hetgeen is vermeld in deze voorwaarden geldt in aanvulling op de NLdigital Voorwaarden tenzij er expliciet is vermeld dat het een afwijking betreft. Bij een afwijking, of in geval van (andere) tegenspraak, geldt hetgeen is vermeld in deze voorwaarden en blijft hetgeen (afwijkend of tegenstrijdig) is vermeld in de betreffende bepaling van de NLdigital Voorwaarden buiten toepassing.

Art. 3. SaaS-dienst

Leverancier levert in beginsel een SaaS-dienst (oftewel ‘software as a service’) in de zin van Hoofdstuk 3 van de NLdigital Voorwaarden, tenzij klant en leverancier (al dan niet aanvullend) andere producten en/of diensten
overeenkomen.

Art. 4. Toepasselijkheid

Van de NLdigital Voorwaarden zijn in beginsel slechts de hoofdstukken 1 tot en met 3 van toepassing op de door leverancier geleverde SaaS-diensten. Indien leverancier (al dan niet aanvullend) andere producten en/of diensten dan SaaS-diensten levert, dan zijn in dat geval de andere betreffende hoofdstukken van de NLdigital Voorwaarden (al dan niet aanvullend) van toepassing.

Art. 5. Gebruiksrecht is overeenkomst

Een gebruiksrecht op het gebruik van het Insezo platform/systeem tussen klant en leverancier is een overeenkomst in de zin van de NLdigital Voorwaarden.

Art. 6. Beroep of bedrijf

De klant in de zin van deze voorwaarden handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en heeft uit dien hoofde een samenwerkingsovereenkomst of andere overeenkomst met leverancier.

Art. 7. Zakelijk gebruik

De producten of diensten van leverancier zijn uitsluitend bestemd voor rechtmatig zakelijk gebruik, oftewel gebruik door klant in de uitoefening van een beroep of bedrijf in overeenstemming met wet- en regelgeving, de
overeenkomst tussen klant en leverancier en de daaronder van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden en art. 30.1 in de NLdigital Voorwaarden, betekent dit, maar is daartoe niet beperkt, dat klant op basis van zijn samenwerkingsovereenkomst of gebruiksrechtovereenkomst met leverancier de producten of diensten van leverancier uitsluitend voor diens eigen beroep of bedrijf mag gebruiken, en niet voor derden.

Art. 8. Gebruiksrecht

8.1. De klant heeft in overeenstemming met deze voorwaarden, en de eventuele specifieke voorwaarden als vermeld bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst of de andere overeenkomst, een recht tot rechtmatig gebruik van de SaaS-dienst(en) in de zin van artikel 10.1 en art. 30 van de NLdigital Voorwaarden. De klant wordt geen eigenaar of rechthebbende van de programmatuur die door leverancier ter beschikking wordt gesteld als SaaS-dienst of op andere wijze als product of dienst.

8.2. Indien de klant op enig moment ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij strafbare feiten, dan wel de klant anderszins inbreukmakend of onrechtmatig handelt jegens leverancier of een derde, al dan niet door diens gebruik van de overeengekomen SaaS-dienst(en), dan mag leverancier zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang na haar constatering van voornoemde situatie schriftelijk opzeggen en eindigt derhalve het gebruiksrecht. Onder klant wordt mede begrepen door klant geautoriseerde derde(n) als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

Art. 9. Gebruik door derden

In afwijking van artikel 30.1, derde zin, van de NLdigital Voorwaarden geldt dat, hoewel leverancier de SaaS-dienst slechts in opdracht van klant levert, het klant vrij staat om derden te autoriseren om uitsluitend namens klant de door leverancier ter beschikking gestelde SaaSdienst te gebruiken om gegevens (ten behoeve) van klant in te voeren. Deze derde heeft geen recht om voor derde(n) of eigen doeleinden de SaaS-dienst(en) te gebruiken op grond van voornoemde autorisatie.

Art. 10. Eigen verantwoordelijkheid

In aanvulling op Art. 6 van de NLdigital Voorwaarden geldt dat de klant er tegenover leverancier voor in staat dat hij eigenaar is, dan wel anderszins gerechtigd tot gebruik, van de door of namens klant ingevoerde gegevens.
Klant is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik, en het gebruik van door klant geautoriseerde derden, van de door leverancier ter beschikking gestelde producten of diensten. Klant is verplicht door dit gebruik verkregen resultaten, of andere ingevoerde of verkregen gegevens, zelf steeds te controleren en zo nodig aan te passen. Leverancier is dus niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de door dit gebruik verkregen resultaten of andere ingevoerde of verkregen gegevens.

Art. 11. Tariefsverhoging volgens index

In aanvulling op artikel 3.5 van de NLdigital Voorwaarden geldt dat leverancier ten minste jaarlijks de overeengekomen prijzen of tarieven mag aanpassen door toepassing van een inflatiecorrectie volgens een in Nederland gangbare index. In dat geval mag leverancier afwijken van de genoemde drie maanden termijn in het vorenbedoelde artikel 3.5 door slechts een termijn van een maand te hanteren. In dat geval geldt voorts in afwijking van het vorenbedoelde artikel 3.5 dat klant dan niet gerechtigd is tot de daarin bedoelde opzegging.

Art. 12. Recht op opschorting

In aanvulling op Art. 3.7 en Art. 8.4 van de NLdigital Voorwaarden mag leverancier het verlenen van de SaaS-dienst(en) opschorten zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is indien klant verschuldigde bedragen
niet of niet tijdig heeft voldaan.

Art. 13. Aansprakelijkheid

13.1. in afwijking van artikel 16.2 van de NLdigital voorwaarden geldt dat de totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of welke andere rechtsgrond
dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de betaalde
vergoedingen (excl. BTW) voor serviceopdrachten in Insezo voor de relevante periode van één jaar. In geval van een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen, geldt dat als één toerekenbare tekortkoming, en is de aansprakelijkheid van leverancier in dat geval voor de serie in totaal ook beperkt tot maximaal één keer het bedrag (excl. BTW) voor serviceopdrachten in Insezo voor de relevante periode van één jaar.

13.2. In afwijking van artikel 16.3 van de NLdigital voorwaarden geldt dat in geen geval, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot dood, lichamelijk letsel of materiele beschadiging van zaken, de totale aansprakelijkheid van leverancier meer zal bedragen dan het bedrag dat in een voorkomend geval of in voorkomende gevallen uit hoofde van de door leverancier gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventueel door haar volgens de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering te dragen eigen risico.

Art. 14. Wijzigingen

Leverancier mag de leveranciersvoorwaarden eenzijdig wijzigen en bekend maken via de website of per email of anderszins. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten samenwerkingsovereenkomsten en gebruiksrechtovereenkomsten en vervangen voorgaande algemene voorwaarden. De gewijzigde leveranciersvoorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

Art. 15. Vervanging

Indien een bepaling van de leveranciersvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden ongewijzigd en onverminderd van kracht blijven. Leverancier heeft dan het recht
om de nietige of nietig verklaarde bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of nietig verklaarde bepaling benadert.

Art. 16. Betalingen

Leverancier hanteert een betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum. Klant werkt eraan mee om de vervallen en verschuldigd geworden bedragen via automatische incasso te betalen aan leverancier en hiervoor een incassomachtiging aan leverancier af te geven.

Art. 17. Koppeling van systemen

Ontwikkelings- of realisatiekosten door en voor externe partijen met betrekking tot bijvoorbeeld een koppeling met het systeem voor het gebruik van de Saas-diensten zijn voor rekening van klant en kunnen niet worden verhaald op leverancier.

Art. 18. Data na faillissement

De door klant in het platform/systeem van leverancier aangemaakte data zijn en blijven eigendom van klant, ook na een onverhoopt (technisch) faillissement van leverancier. Alsdan zullen al de gegevens van klant uitsluitend aan klant ter beschikking worden gesteld en vervolgens uit het platform/systeem van leverancier worden verwijderd. Al de accounts welke in het platform/systeem van leverancier onder het bedrijf of organisatie van
klant vallen worden inclusief de aangemaakte data verwijderd uit het platform/systeem van leverancier.

Art. 19. Aanpassingen functionaliteit

Aanpassingen op de software op verzoek van de klant zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs per aangemaakte serviceopdracht in Insezo. In voorkomende gevallen zal leverancier hiervoor een offerte opstellen welke vervolgens door de klant geaccordeerd dient te worden.

Art. 20. Rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen klant en leverancier, alsmede degenen die van de diensten van leverancier gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse rechter.

Download de Algemene Voorwaarden van Insezo in PDF
Download de NLdigital Voorwaarden NL in PDF